Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden PowerLogo


POWERLOGO is onderdeel van Karin de Wit Design
POSTADRES: Ootmarsumsestraat 189, 7603AC Almelo
VESTIGINGSADRES: Ootmarsumsestraat 189, 7603AC Almelo
EMAIL: info@powerlogo.nl
WEB: www.powerlogo.nl
TELEFOON: 0615885763
INSCHRIJVINGSNUMMER KVK: 61868442
BTW: NL195502.668.B02

Privacyverklaring

Wanneer van toepassing?


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De algemene voorwaarden gelden op moment van publicatie en kunnen enkel gewijzigd worden door PowerLogo.

Artikel 1: Definities

1.1.     Opdrachtgever: de wederpartij van Power Logo (handelend als “PowerLogo”).

1.2.     Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van PowerLogo.

1.3.      Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PowerLogo voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. Hieronder vallen in elk geval het ontwikkelen van website en grafisch ontwerp.

1.4.      Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de Wederpartij en PowerLogo, waarbij in het kader van een door de PowerLogo georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

1.5.      Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

1.6.      Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en PowerLogo, waarbij in het kader van een door de Power Logo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

1.7.      Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

1.8.      Product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en PowerLogo.

1.9.      Wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door PowerLogo gesloten overeenkomsten en verrichte diensten, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PowerLogo, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3.      Door ondertekening van een overeenkomst met PowerLogo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van PowerLogo en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4.     Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden PowerLogo alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door PowerLogo.

2.5.     Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor PowerLogo niet bindend en niet van toepassing.

2.6.      Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden PowerLogo en de opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.7.      Indien PowerLogo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PowerLogo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

Artikel 3: Offertes

3.1.     Per opdracht zal PowerLogo een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.
3.2.     Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 10 kalenderdagen geldig.

3.3.     Alle offertes van PowerLogo zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In dit kader kan worden gedacht aan de situatie dat in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De offerte vervalt dan wanneer deze termijn is verlopen.

3.4.     PowerLogo verzendt alléén offertes via e-mail – tenzij spoedeisende omstandigheden het onmogelijk maken – de klant is zelf verantwoordelijk voor het printen hiervan.

3.5.      PowerLogo kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6.      Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is PowerLogo daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PowerLogo anders aangeeft.

3.7.      Een samengestelde prijsopgave verplicht PowerLogo niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8.      Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

 

Artikel 4: Website

4.1.     Zodra de opdracht definitief is, betaald de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Powe Logo alvorens PowerLogo begint met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende bedrag.

4.2.     Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3.     Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. PowerLogo behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4.     De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die PowerLogo nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van PowerLogo en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Power Logo haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5.     Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan PowerLogo is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. PowerLogo is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en PowerLogo kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

 

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

5.1.    Voor websites draagt PowerLogo de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (zoals Google Chrome, Safari, Firefox en Microsoft Internet Explorer/Edge), maar PowerLogo is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. PowerLogo garandeert op generlei wijze dat het door Power Logo gemaakte ontwerp door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

 

 

Artikel 6: Onderhoud Website

Deze bepaling geldt voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

6.1.     Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

6.2.     Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van PowerLogo.

6.3.     Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door PowerLogo geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

 

 

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1.     De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door PowerLogo opgegeven termijn. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2.     De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3.     Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van PowerLogo zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

7.4.      Indien PowerLogo gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan PowerLogo heeft verstrekt.

7.5.      Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever PowerLogo schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij PowerLogo alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7.6.      Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Power Logo zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Gaat PowerLogo binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

 

Artikel 8: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1.     Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan PowerLogo. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend PowerLogo daartoe bevoegd.

8.2.     Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

8.3.     Tenzij het werk er zich niet voor leent, is PowerLogo te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.4.     Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door PowerLogo tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van PowerLogo, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.5.     Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch PowerLogo jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8.6.     Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt PowerLogo het gebruiksrecht van het design en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het design en de broncode waarin het design is vertaald naar HTML/CSS (de template) blijven eigendom van PowerLogo, tenzij opdrachtgever en PowerLogo een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.

 

 

Artikel 9: Gebruik en licentie

9.1.     Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met PowerLogo, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de PowerLogo bekend te zijn gemaakt.

9.2.     De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft PowerLogo recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Power Logo een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

9.3.     Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

– vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

– indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

9.4.   PowerLogo heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

 

Artikel 10: Totstandkoming, duur, beëindiging, wijziging en uitvoering Overeenkomt

10.1.    De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van PowerLogo.

10.2.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.3.    PowerLogo en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel PowerLogo als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

10.4.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Power Logo de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

10.5.    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PowerLogo zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal PowerLogo de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

10.6.    Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal PowerLogo daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal PowerLogo proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. PowerLogo zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PowerLogo kunnen worden toegerekend.

10.7.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en PowerLogo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen

10.8.    PowerLogo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.9.    PowerLogo heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7: 404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.10   PowerLogo heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PowerLogo het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PowerLogo niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

10.11.  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PowerLogo het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1.   Een tekortkoming kan niet aan PowerLogo of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

11.2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PowerLogo geen invloed kan uitoefenen en waardoor PowerLogo niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3.Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PowerLogo in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

PowerLogo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat PowerLogo zijn verbintenis had moeten nakomen.`

11.4.    In geval van overmacht is PowerLogo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

11.5.   Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

11.6.   PowerLogo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop PowerLogo geen invloed kan uitoefenen.

11.7.    Zowel PowerLogo als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

11.8.    Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt PowerLogo zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

11.9.    Indien PowerLogo ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Power Logo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

Artikel 13: Prijzen

13.1.   Alle op de PowerLogo website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

13.2.    Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van PowerLogo.

13.3.    Van alle bijkomende kosten zal PowerLogo tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

13.4.    Indien PowerLogo het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

– de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PowerLogo rustende verplichting ingevolge de wet;

– de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

– PowerLogo alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

13.5.    De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

13.6.    PowerLogo zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. PowerLogo zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

 

Artikel 14: Betaling

14.1.   Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door PowerLogo aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

14.2.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. De Opdrachtgever kan worden verplicht een aanbetaling te doen van minimaal 25% van de offerte.

14.3.   De klant ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de klant geprint te worden voor zijn eigen boekhouding.

14.4.    De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

14.5.    PowerLogo is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

14.6.    PowerLogo en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

14.7.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

14.8.    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

14.9.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van PowerLogo en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PowerLogo onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 15: Privacy en cookie bepalingen

15.1.   Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. PowerLogo verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

15.2.    PowerLogo handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. PowerLogo zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

15.3.    De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

15.4.    Bij het bezoeken van de website kan PowerLogo informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

15.5.    De informatie die PowerLogo verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

15.6.    PowerLogo mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

15.7.    PowerLogo mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

15.8.    Het is PowerLogo niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

15.9.    PowerLogo zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

15.10.  De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

15.11.  De Opdrachtgever gaat akkoord dat PowerLogo de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.

 

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1.    PowerLogo is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van PowerLogo. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–           materiële schade aan de eigendommen van de opdrachtgever;

–           redelijke kosten, die opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–           redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–           redelijke kosten, die opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

16.2.    PowerLogo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

16.3.    PowerLogo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Power Logo is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PowerLogo kenbaar behoorde te zijn.

16.4.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PowerLogo of zijn leidinggevende ondergeschikten.

16.5.    PowerLogo is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

16.6.    Indien PowerLogo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PowerLogo beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Power Logo aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PowerLogo overeenkomstig de verzekering draagt.

16.7.    De opdrachtgever dient de schade waarvoor PowerLogo aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan PowerLogo te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

16.8.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PowerLogo vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

 

Artikel 17: Garantie en onderzoeksplicht wederpartij

17.1.    PowerLogo garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. PowerLogo garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

17.2.    PowerLogo garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

17.3.    De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

17.4.    Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

17.5.    Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal PowerLogo, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.

17.6.    Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

17.7.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat PowerLogo in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

17.8.    De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PowerLogo geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

17.9.    De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering dan wel de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde Product en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

17.10.  Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product of de Dienst schriftelijk aan PowerLogo gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Power Logo gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

17.11.  Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

17.12.  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij PowerLogo binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

 

 

Artikel 18: Koop en/of Dienstverlening op afstand

18.1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

18.2.    Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

18.3.    Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft PowerLogo het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

18.4.    Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de PowerLogo geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

18.5.    In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien PowerLogo het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

18.6.    Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

18.7.    Indien PowerLogo niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door PowerLogo geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien PowerLogo in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

18.8.    De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door PowerLogo geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

18.9.    Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Power Logo met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PowerLogo de Dienst volledig heeft verricht.

18.10.  Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

18.11.  Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij PowerLogo heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

18.12.  Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort PowerLogo uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

18.13.  Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt PowerLogo de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort PowerLogo uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien PowerLogo en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van PowerLogo. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

18.14.  Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

–           onroerende goederen;

–           financiële diensten;

–           diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

–           diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

–           kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

–           producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Power Logo geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

–           verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–           hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–           producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

–           producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

–           producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

–           producten en/of diensten van persoonlijke aard;

–           producten en/of diensten op maat gemaakt.

 

 

Artikel 19: Vrijwaring en verjaring

19.1.    De opdrachtgever vrijwaart PowerLogo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

19.2.    Indien PowerLogo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden PowerLogo zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van PowerLogo en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.

19.3.    Voor alle vorderingen jegens PowerLogo en de door PowerLogo (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

20.1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PowerLogo partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

 

Artikel 21: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

21.1     Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 61868442.

21.2     Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

21.3     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.